מעבדה מאושרת

ברשותנו מעבדה המכילה את כל אמצעי המדידה, השילוט, המיגון האישי והסביבתי הנדרש לבטיחות לייזר. בודקים מאושרים המועסקים במעבדה מבצעים את כל הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות המתחייבות מהתקנות החדשות לעבודה עם קרינת לייזר.

מעבדה מאושרת, באמצעות הבודקים המוסמכים מטעמה, משמשת גורם שיטור, הבודק את אופן היישום של תקנות העבודה, ומעבירה לאגף הפיקוח על העבודה (במשרד התמ"ת) את ממצאי הבדיקות התקופתיות.

 

 

אישור מעבדה מוסמכת