תנאים לאישור ממונה בטיחות לייזר

 

תנאים לאישור ממונה על בטיחות לייזר

תקנות הבטיחות בעבודה לקרינת לייזר מגדירות תנאים לאישורו של ממונה בטיחות לייזר.

תנאים לאישור :
לא ימונה אדם כממונה על בטיחות לייזר אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1)   הוא בעל תואר מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח- 81958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה) בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה או ההנדסה, או הנדסאי או טכנאי במגמות חשמל, אלקטרוניקה, אלקטרו- אופטיקה וגרעין;

(2)   השתתף בקורס ממונים על בטיחות לייזר בהדרכת מכון להדרכה לפי תוכנית לימודים שאישר מפקח עבודה ראשי והכוללת, בין השאר, נושאים אלה: פיזיקה, מתמטיקה, עקרונות של הקרינה האלקטרומגנטית, אמצעי מיגון, אמצעי מדידה ומיגוון השימוש בלייזרים וגורמי הסיכון שלהם, ועמד בהצלחה בכל מטלות הקורס;

(3)   הוא בעל ניסיון בעבודה עם מערכות לייזר מדרגה 3bאו 4 של שנה לפחות.