ספח הרשמה לקורס ממוני בטיחות לייזר

 

ספח הרשמה לקורס ממוני בטיחות לייזר

המעוניינים להשתתף בקורס ממוני בטיחות לייזר מתבקשים למלא את הספח הבא ולשלוח אותו אלינו, בפקס שמספרו- 08-6651004 או בדואר אלקטרוני- service@laser-safety.co.il.

שם: ____________________

מס' ת"ז: _________________

תפקיד: __________________

מפעל/מוסד: ______________

מס' טלפון: _______________

מס' נייד: ________________

 

הנכם מתבקשים להחתים את מחלקת הכספים שלכם על התחייבות לתשלום, בסכום של 4500 ₪, בתוספת מע"מ, למשתתף.

הרינו מתחייבים לתשלום בעד קורס ממונה בטיחות לייזר, בסכום כולל של _________ ₪ , בתוספת מע"מ (*).

שם המוסד/מפעל: _____________________,        כתובת: ________________________

שם המאשר:________________,   תפקיד:_________________,      טל:_____________

 חתימה וחותמת: ________________________,                תאריך:__________________

 

(*) עובד שיבטל השתתפותו עד 14 ימים לפני מועד תחילת הקורס לא יחויב בתשלום.

ביטול במועד מאוחר יותר יחייב את הלקוח בתשלום מלא.

**ביטול יתקבל בפקס או בדואר אלקטרוני בלבד.
**פתיחת הקורס מותנת במספר הנרשמים.

 

       חזרה לעמוד הקודם 

גרסת הדפסה  גרסת הדפסה